Danh hiệu

Photogenic

Ăn ảnh

Những điều nhỏ nhặt như tải ảnh hồ sơ lên sẽ khiến cộng đồng trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Cảm ơn!

Thưởng 20 điểm

Padawan

Padawan

Đã có 10 bài đăng trở lên được đánh dấu thành công là một câu trả lời

Thưởng 10 điểm

YourPostFavourited

Favourited Post

You have one or more posts that have been Favourited by another member

Thưởng 2 điểm

PosterVoteUp

First Vote Up Received

This badge is awarded to users after they receive their first vote up from another user

Thưởng 2 điểm

MemberForAYear

First Anniversary

This badge is awarded to a user after their first year anniversary

Thưởng 2 điểm

TheGrouch

The Grouch

This badge is awarded to users who have voted down other users posts 10 or more times

OneThousandPoints

Thousand Pointer

This badge is awarded to users who have received 1000 points

Thưởng 10 điểm

JediMaster

Jedi Master

Had 50 or more posts successfully marked as an answer

Thưởng 50 điểm

YourPostFavouritedTenTimes

Recognised Post

One or more of your posts have been Favourited by 10 or more people

Thưởng 10 điểm

PostMentionsUmbraco

Umbraco Fan

This badge is awarded to a user who mentions Umbraco in their latest post

Thưởng 1 điểm

PosterMarkAsSolution

Post Selected As Answer

This badge is awarded to a user when their post is marked as the solution to a topic

Thưởng 2 điểm

UserVoteUp

You've Given Your First Vote Up

This badge is awarded to users after they make their first vote up

Thưởng 2 điểm

FavouriteFirstPost

First Favourite

You have Favourited your first post

Thưởng 1 điểm

AuthorMarkAsSolution

Your Question Solved

This badge is awarded to a user when they mark another users post as the solution to their topic

Thưởng 2 điểm

Close